Tính thời gian sử dụng điện từ ắc quy

 Thời gian sử dụng của Ắc quy phụ thuộc vào dung lượng của Ắc quy và 

công suất của tải. Công thức tính như sau: 

t = (Ah.V. η)/P 

Trong đó: 

- t : là thời gian sử dụng điện từ Ắc quy (Giờ) 

- A: Dung lượng Ắc quy (Ah) 

- V: Điện áp Ắc quy (Volt) 

- P: Công suất tải(W) 

- η: Hệ số sử dụng Ắc quy . Thông thường η=0,7. 

Ví dụ : Bạn đã có Ắc Quy 12V với dung lượng 100Ah, công suất phụ tải của đồ 

dùng Ví dụ DVR là 60W. 

Thời gian sử dụng của Ắc quy sẽ là 

t = (12Vx 100Ahx 0,7)/60(W) = 14 giờ 

Chú ý :

 - Dung lượng Ắc quy( Ah) Có thể thay đổi ( Ví dụ Dung lượng 50Ah, 

100Ah,150Ah,200Ah…..) 

 - Thông thường η = 0.7 

 - Điện áp ắc quy 12V ,24V được ghi trên thông số Kỹ thuật của Ắc quy 

- Trong đó P là tổng Công suất tiêu thụ vật dụng Trong gia đình bạn khi được 

nối với ắc quy.